Ledelse med nye digitale forudsætninger | Sekoia

Ledelse med nye digitale forudsætninger

Som leder i den offentlige sektor står man med mange komplekse problemstillinger og spørgsmål. Lige fra ressourcer og rekruttering til optimering af arbejdsgange og effektivisering. Hvordan får vi dybest set mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer?

Få mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer

Det besvarer artiklen her desværre ikke. Vi fokuserer i stedet ind på social- og ældreområdet, hvor nuværende arbejdsgange kan understøttes og videreudvikles i takt med, at ledelsen får nye digitale forudsætninger.

Den rolle som bostederne og plejecentrene spiller i dag, ændrer sig markant med de behov, borgerne møder frem med i morgen. Det bekræftes forskellige steder, mens det er almen kendt, at diagnoserne og kompleksiteten i det primære sundhedsvæsen er stødt stigende. I forlængelse heraf drejer ledelsesopgaven sig bl.a. om at bringe den faglige viden i spil så tæt på opgaveløsningen og borgeren som muligt – for at maksimere på den service, en kommune kan tilbyde. I den sammenhæng er digitalisering en interessant komponent, som kan afhjælpe en sværere personaletilgang, øget personaleomsætning og begrænset adgang til ressourcer. Den kan samtidig flytte fokus over til borgeren, frem for på medarbejdernes arbejdstider, gøremål og minutstyring af samme.

Fra tanke til handling

Én ting er at anerkende centrale ledelsesmæssige spørgsmål – noget andet er at oversætte disse fra tanke til handling. Det kræver et ledelsesmæssigt overskud at komme så højt op i helikopteren, at selv en travl hverdag kommer tilstrækkelig på afstand til ikke at forstyrre og blande ofte tidskrævende personspørgsmål ind i kerneopgaven.

En fordel som digitalisering kan bringe med sig er muligheden for at træffe beslutninger baseret på data snarere end mavefornemmelser. Som leder kan det være svært at danne sig et overblik over, præcis hvor man kan gøre hverdagen lettere for sine ansatte – og borgerne med. Her hjælper overvågning og kontrol kun ganske lidt, mens overblik og fællesskab sikrer, at medarbejderne sammen kan nå sikrere og gladere i mål.

Konkret kan det dreje sig om tags, standarder og andre støtteelementer, som giver en fin afrapportering, som ledelsen kan stå på ift. at træffe organisatoriske beslutninger. Fagligt kan det betyde en bedre indsigt i kerneopgaven og et tværssnit af, hvad vi har leveret og hvad vi er lykkedes mindre godt med. Ikke for at pege fingre af det mindre gode, men fremhæve succesen og gennem data-kvalificeret beslutningsunderstøttelse evaluere og forbedre fremtidig praksis.

Digitaliseringen skal altid understøtte fagligheden

Det er nemlig afgørende ikke at lade sig forblænde af de mange muligheder, men i stedet sikre sig en instrumentel og præcis understøttelse af kerneopgaven, som kun i ringe grad handler om dokumentation, men i høj grad handler om pleje, omsorg og rehabilitering. Den vigtigste egenskab for digitaliseringen er derfor, at den muliggør og understøtter ledelse og efterfølgende fagligheden i at blomstre.

Hvis man som leder ikke kan se eller kommunikere gevinsterne ved at være digitale, kan man heller ikke forvente, at medarbejderne forstår det potentiale. Omvendt, hvis man som leder går forrest og støtter sine medarbejdere med at udleve deres ”arbejdsdrøm” og borgerens velbefindende, kan man forvente at opleve en styrket organisation, som har nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere og beholde dem, man allerede har.

Interview: Effektivitet og kvalitet går hånd i hånd

Vi har talt med afdelingsleder Rikke Thomasberg fra bostedet Nordstjernen i Brønderslev om, hvordan hun som leder har benyttet sig af digitaliseringens muligheder.

På Nordstjernen er en væsentlig gevinst ved digitaliseringen netop muligheden for at forbedre nogle arbejdsgange, som før var tidskrævende og besværlige for medarbejderne. Helt konkret kan de nu tilgå alle informationer om borgeren i dennes lejlighed – i stedet for på kontoret. Det har resulteret i, at personalet her nemmere kan fastholde en fælles, faglig tilgang, fordi den er podet ind i systemet og nu virker som forlænget arm på både de sundhedsfaglige og pædagogiske røde tråde.

"Digitaliseringen har en stor betydning. Jeg oplever at vi kan effektivisere mange arbejdsgange og hermed udnytte vores ressourcer bedre. Jeg oplever, at vores faglige kvalitet højnes."
Afdelingsleder Rikke Thomasberg fra bostedet Nordstjernen, Brønderslev

“De ting, vi har brug for, er tilgængelige i borgerens lejlighed eller på fællesskærmen i gruppen, som gør at vi nemt og let kan holde fast i vores faglige tilgang. Ligeledes kan vi foretage relevante registreringer, uden at skulle bruge lang tid på det. Data er nemme at behandle efterfølgende og gør at vi kan justerere vores praksis hertil”, forklarer Rikke Thomasberg.

Som afdelingsleder oplever Rikke, at hun kan stille andre og til tider højere forventninger til medarbejderne, da personrelaterede oplysninger og fremgangsmåder nu er en opdateret del af opgaveløsningen ”ved hånden”. Det har virket fordelagtigt, også i forbindelse med introduktionen af nye medarbejdere og vikarer.

Rikke har samtidig fornyet sit overblik, og kan dykke ned i detaljer, hvis der fx ofte er en bestemt type aktivitet eller opgave, som bliver aflyst. Her kan hun nu analysere og spørge ind til, hvorfor det sker, og om der er behov for støtte medarbejderne andeledes, annullere en opgav eller opkvalificere en ydelse. Det skaber en større tilfredshed på bostedet – både for borgere og personale.

”For mig er ledelse et fag. Men det er meget væsentlig, at det er fagprofessionel ledelse. Ledelse her handler om at støtte medarbejderne i at løse kerneopgaven. Det gøres ved at gå forrest og være tydelig ift. hvilke forventninger jeg har og hvilken retning vi går i. Ligeledes skal medarbejderne ikke være i tvivl om, at vi bakker dem op, når vi arbejder ind i denne kontekst”, uddyber Rikke Thomasberg.