3 kerneområder data vil forbedre | Sekoia

3 kerneområder data vil forbedre

Forbering af data

I takt med at dokumentationskravene til plejecentre og bosteder generelt set er taget til, og arbejdsformen i stigende grad er digital, er mængden af data ligeledes øget.

Den digitale transformation

Der er stort potentiale i den digitale transformation, såfremt strukturen er på plads. Særligt kan data være med til at støtte de udførende på gulvet i deres arbejde med retning og overblik, i et scenarie hvor dokumentation og dataopsamling bliver en integreret del af arbejdet.

Ideelt set tjener data og dokumentation ikke kun som:

a) Bevis for det udførte arbejde

Men også som:

b) Kilde til viden om borgerne og organisationen så vi kan agere klogere i morgen

Hvilke områder er det så, der står foran et markant kvalitetsløft og effektivisering? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

En databeriget driftsunderstøttelse er for de organisationer, som strategisk ønsker at sætte deres enorme mængder af data i anvendelse. Løbende bliver der på tværs af organisationens mikroniveau – med de mange daglige handlinger hver medarbejder foretager sig – opsamlet data til et analyserum på makroniveau, og her er der indsigt at hente. Dashboards på tværs af borgere, medarbejdere, afdelinger, organisationer osv. inden for samme enhed eller kommune, er en del af løsningen.

3 områder data vil forbedre

Organisering og erfaring

Compliance og tilsyn

Kvalitetssikring og beslutningsunderstøttelse

1. Organisering og erfaring 

På et plejecenter med 40 borgere, der har Sekoia, laves der i gennemsnit 700 registreringer, noter og lignede. Hver dag. På et år bliver det til mange touchpoints mellem de professionelle og den enkelte borger. Breder vi det således ud til de yderligere 5 plejecentre i kommunen, er der tale om lige knap 1.3 mio. touchpoints. Og hvad kan vi så bruge den guldgrube af information til?

I Sekoia oplever vi allerede, hvordan forudsigelighed og et tværgående overblik kan bidrage til at skabe øget værdi. Hvis vi allerede på forhånd kan sige, at 4% af ovenstående aktiviteter bliver aflyst eller flyttet, er det muligt at spore på en lokal praksis, og planlægge med denne viden. Det være sig inden for alt fra bemanding og vagtplanlægning til rehabilitering og plejeplaner. Data kan synliggøre, hvad vi havde planlagt og hvornår – og hvad som endte med at ske. Den information kan samles til overblik og kvalificere det vi planlægger i fremtiden.

Måske der skal ændres lidt i bemandingen? En fysioterapeut på besøg om torsdagen frem for om onsdagen? Andre rul for sygeplejersker? Eller øget delegering af stabil medicin? Det samme gælder vagtplanerne. Når vi pludselig kan sammenligne disse med det aktuelle arbejdspres; planlagt og faktisk over for hinanden.

Data kan bidrage væsentligt til dialogen om sådanne emner.

2. Compliance og tilsyn

Når en borger flytter ind på et plejecenter eller et bosted, er det forbundet med nogle mål og retningslinjer for, hvordan man her skal behandles. Og hvad man som borger har ret til! Disse mål formuleres i forskellige planer, som efterleves af organisationen og dokumenteres på bedste vis. I en digital version, får man langt bedre mulighed for at følge op på disse planer og holde hånd i hanke med compliance og tilsyn.

Er det fx tydeligt, om vi er på vej til at nå de mål, vi sætter os for?

3. Kvalitetssikring og beslutningsunderstøttelse

Når hele ens generelle faglige praksis løbende analyseres, bliver det nemmere at gå fra synes til at vide. Hvorfor handler vi som vi gør? Her kan ledere og medarbejdere samles om en fælles indsigt og anvende samme til at træffe beslutninger baseret på fakta snarere end mavefornemmelser. I den optik er data med til at skabe et mere objektivt beslutningsgrundlag, som igen er med til at fremme kvalitetsbevidsthed og minimere antallet af fejl, der sker på grund af manglende informationer.

Desuden er de forskellige organisatoriske aspekter igen i spil her. Medarbejderne kan synliggøre et øget arbejdspres på bestemte tidspunkter, ligesom borgerne og dennes pårørende kan tildeles indblik i forskellige aspekter, som fx det sociale liv. Med svar på spørgsmål som ”Har min far været ude i denne uge?” eller ”Deltager bedstemor ikke i nogen aktiviteter?”