Borgerens fortælling i fokus - Sekoia

Borgerens fortælling i fokus

Limfjordsbakken i Skive er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Konklusionen efter at have brugt Sekoia i over et år er klar. Grundlaget for en fælles faglig praksis er styrket. Opgaver, skemaer sammen med metode- og aktivitetsbeskrivelser faciliterer en fælles, pædagogisk tilgang til den enkelte borger.

Fagligheden skulle mere i spil

Ønsket fra ledelse og personale var fra start at aktivere borgernes forskellige aktivitets- og metodebeskrivelser. Få dem gjort levende og bragt mere i spil til hverdag. Inden da blev de sjældnere anvendt og skulle tilgås fra en computer. Derfor var det et ønske at skabe en klar og tydelig kobling fra hvorfor til hvordan. Konklusionen er nu, at det kan man med Sekoia.

Den tavse og ofte specialiserede viden i forhold til borgere med senhjerneskader skulle aktiveres med hjælp af:

  • Aktivitetsbeskrivelser i relation til den konkrete opgave, f.eks. en rig beskrivelse af et bad, et måltid eller en aktivitet. Suppleret af billede- og videoinstruktioner i Sekoia af f.eks. lejringer og forflytninger
  • Metodebeskrivelser for hvordan borgeren f.eks. støttes til tandlæge og læge, med økonomi og anden ledsagelse
  • Tilgangsbeskrivelser med indgangsvinklen til den enkelte borger, og hvem denne er

Kort sagt ønskede man både en faglig specialisering og implementering, understøttet af systemer og tilgange.

Borgerens fortælling i fokus

En anden ting Limfjordsbakken også ønskede at udvikle på, var den narrative fortælling. Specielt hos de borgere, der ikke selv var i stand til at forklare sig og fortælle om deres behov. Den skulle tilpasses borgerens behov for støtte og tage højde for den enkelte borgers fysiske og kognitive funktionsniveau.

Det stillede krav til formidlingen og detaljegraden af beskrivelserne af borgeren. Disse skulle baseres på mål og tilføje flere perspektiver til fortællingen. Ikke kun af flere personer, men også af personer med forskellige fagligheder. For at skabe et mere fyldestgørende og nuanceret billede af borgeren.

Tilbudsleder, Susanne Amalie Thomassen:

”Det kunne eksempelvis være en fortælling om en borger, der ikke bryder sig om berøring. Den fortælling har brug for et modstykke og et supplement. Andre fortællinger. En anden medarbejder kan have en anden oplevelse, som afhænger af personalets individuelle relation til borgeren. Hvis fortællingen om, at borgeren ikke ønsker berøring står alene, kan det ende med, borgeren aldrig bliver rørt. Eller omvendt hvor f.eks. en vikar ser en medarbejder berøre en borger og tænker: ‘Nårh, det kan jeg også godt hos ham’”.

Limfjordsbakken er et døgndækket botilbud for voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade. Aldersmæssigt har borgerne et spænd fra 25 til 66 år.
”Borgerens liv skal ikke indrettes i tidsintervaller, der passer personalets arbejdsplan. Så ingen 7-15, 15-23 og 23-07. Derimod skal man se borgerens dag som en helhed, som danner grundlag for en uge, en måned, et år. Et helt liv. Det er et helt liv, der leves her – i mange år.”
Susanne Amalie Thomassen, Leder på Limfjordsbakken

Konklusionen efter et år i brug

Et år efter implementeringen interviewede vi medarbejderne på Limfjordsbakken. De udfyldte også et spørgeskema om deres brug af Sekoia.

Konklusionen er klar. Sekoia er blevet en integreret del af arbejdsdagen på Limfjordsbakken. Susanne Amalie Thomassen uddyber:

”Vi startede i oktober først sidste år (2021), og nu er det den mest naturlige ting på Limfjordsbakken. Det er omdrejningspunktet for vores arbejde. Ting kan ikke ske, hvis ikke det er kommet i Sekoia.”

Sekoia har været med til at skabe et grundlag for en fælles faglig praksis, hvor opgaver, skemaer og metode- og aktivitetsbeskrivelser er med til at facilitere en fælles tilgang til den enkelte borger.

Det er også tydeligt, at Sekoia har været med til at støtte arbejdsprocesserne og gøre personalet mere konsistente og ensartede overfor borgerne. En socialpædagog hos Limfjordsbakken siger blandt andet:

”Vi har altid været meget strukturerede omkring borgerne, eftersom de har en hjerneskade, men nu er der endnu mere struktur. Der er beskrivelser, som du ikke kan tage fejl af, så du kommer altid til at gøre det samme inde ved borgeren, og det betyder jo alt for dem.”

De mest gennemgående forbedringer, ifølge personalet, har været struktur, tidsbesparelse ved dokumentation og ensartethed for borgerne.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet:

83% af respondenterne synes, at det er blevet lettere at dokumentere med Sekoia
83% af respondenterne havde en positiv oplevelse med implementeringsforløbet og overgangen til Sekoia
100% af respondenterne oplever en bedre arbejdsdag med Sekoia i forhold til tidligere
78% af respondenterne oplever en fornemmelse af tidsbesparelse med Sekoia
83% af respondenterne oplever en øget kvalitet i deres arbejde med Sekoia
94% af respondenterne føler sig bedre forberedt, når de er besøger en borger, de ikke normalt er hos
72% af respondenterne føler, at de har lettere ved at kommunikere tavs viden med kollegaer gennem Sekoia
Generelt er indstillingen til Sekoia meget positiv blandt medarbejderne, og det ses som et værktøj, der har gjort arbejdsgangen lettere

Fakta om Limfjordsbakken

Limfjordsbakken startede med at bruge Sekoia i oktober 2021
Limfjordsbakken er et døgndækket botilbud for voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade. Aldersmæssigt har borgerne et spænd fra 25 til 66 år
Der er 24 boliger fordelt på 3 sammenbyggede afdelinger